Schüco winkel voor accessoires en reserveonderdelen - een aanbieding van Pluvianus

Aanmelden

Account openen

Algemene verkoopsvoorwaarden


§ 1 Geldigheidsgebied

(1) Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: AVV) gelden voor alle via onze Online-Shop gesloten overeenkomsten tussen ons, de Pluvianus - een merk van Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Weberstraße 7, D-49191 Belm, Telefoon: +49 211 17541711, Fax: +49 211 17541717, E-mail: info@pluvianus.de, ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht van Osnabrück onder het nummer HRBHRA 2079. De AVV gelden onafhankelijk van het feit dat u verbruiker, ondernemer of handelaar bent.
 
(2) Alle tussen u en ons in verband met de koopovereenkomst gesloten overeenkomsten betreffen in het bijzonder deze verkoopsvoorwaarden, onze schriftelijke opdrachtbevestiging en onze aanvaardingsverklaring.
 
(3) Doorslaggevend is de telkens bij afsluiting van de overeenkomst geldende formulering van de algemene verkoopsvoorwaarden van Online-Shop.
 
(4) Afwijkende voorwaarden van de klant aanvaarden wij niet. Dit geldt ook als wij het hierbij betrokken zijn niet uitdrukkelijk tegenspreken.
 
§ 2 Contractafsluiting

(1) De voorstelling van en het reclame maken voor artikelen in onze Online-Shop vormt geen bindend aanbod tot afsluiting van een koopovereenkomst.
 
(2) Met het doorsturen van een bestelling via de Online-Shop door aanklikken van de knop “betalingsverplichtend bestellen” voert u een bindende bestelling uit. U bent voor de duur van twee (2) weken na afgifte van de bestelling gebonden aan deze bestelling; uw eventueel volgens § 3 bestaand recht, uw bestelling te herroepen, blijft hierdoor onaangetast.
 
(3) Wij zullen de toegang van uw via onze Online-Shop doorgegeven bestelling onmiddellijk per e-mail bevestigen. Dergelijke e-mail houdt nog geen bindende aanvaarding van de bestelling in, tenzij daarin naast de bevestiging van de toegang ook de aanvaarding wordt vermeld.
 
(4) Een overeenkomst is pas afgesloten als wij uw bestelling door een aanvaardingsverklaring aannemen.
 

(1) Als u verbruiker bent (dus een natuurlijke persoon, die de bestelling voor een doel doorgeeft dat noch kan worden beschouwd als uw beroepsmatige of zelfstandig beroepsmatige activiteit), hebt u volgens de maatstaf van de wettelijke bepalingen een herroepingsrecht.
 
(2) Voor het overige gelden voor het herroepingsrecht de regelingen die afzonderlijk zijn weergegeven in de volgende herroepingsinformatie.
§ 3 Herroepingsrecht
 
U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
 
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangestelde derde, die niet de transporteur is, het laatste goed in bezit genomen heeft.
 
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Pluvianus - een merk van Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Weberstraße 7, D-49191 Belm, Telefoon +49 21117541711, Fax +49 211 17541717, E-mail herroeping@pluvianus.com door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een via de post verzonden brief, telefax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet is voorgeschreven: Modelherroepingsformulier
 
Ter handhaving van de herroepingstermijn volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.
 
Gevolgen van de herroeping:
 
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen, die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten, die hieruit voortvloeien, dat u een andere soort levering als de door ons aangeboden, prijsgunstige standaard levering hebt gekozen) onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen na de dag terugbetalen waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is aangekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u werd overeengekomen; in geen geval worden u wegens deze terugbetaling vergoedingen aangerekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen teruggekregen hebben of tot u ons het bewijs hebt voorgelegd dat u de goederen teruggestuurd hebt, naargelang welk van deze gevallen het vroegere tijdstip is.
 
U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte brengt, terugsturen naar ons op het adres Pluvianus Logistikzentrum, Boschstraße 38, 48369 DE-Saerbeck en aan ons overdragen. De termijn is verleend als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen opstuurt. Wij dragen de kosten van de terugzending van de goederen.
 
U moet voor een eventueel waardeverlies van de goederen alleen opdraaien, als dit waardeverlies te wijten is aan een ter onderzoek van de gesteldheid, eigenschappen en werkingswijzen van de goederen niet noodzakelijke omgang met u.
 
- Einde van de herroepingsinformatie-
 
 

§ 4 Leveringsvoorwaarden en voorbehoud van de vooruitbetaling 

(1) Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen uit te voeren, op voorwaarde dat dit voor u redelijk is.
 
(2) De leveringstermijn bedraagt max. 3 dagen, op voorwaarde dat niets anders werd overeengekomen. Deze vangt aan met de afsluiting van de overeenkomst.
 

 § 5 Prijzen en verzendingskosten

(1) Alle prijsvermeldingen in onze Online-Shop zijn brutoprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting en gelden exclusief vereiste verzendingskosten.

 
(2) Naast de aangegeven prijzen berekenen wij verzendingskosten. De prijs inclusief omzetbelasting en vereiste verzendingskosten wordt in de bestellingsafdruk aangegeven vooraleer u de bestelling verstuurt.
 
(3) Als we uw bestelling volgens § 4 al. 1 door gedeeltelijke leveringen uitvoeren, ontstaan er alleen voor de eerste gedeeltelijke levering verzendingskosten voor u.
 

§ 6 Betalingsvoorwaarden en aanrekening en recht van terughouding

(1) De koopprijs en de verzendingskosten moeten ten laatste binnen een week na ingang van onze bestellingsaanvaardingsbevestiging worden betaald.

 
(2) U kent de koopprijs en de verzendingskosten na uw keuze via vooruitbetaling, met creditcard of via PayPal betalen. In geval van betaling per creditcard of via PayPal zullen wij de creditering van uw rekening ten vroegste op het in al. 1 geregeld tijdstip uitvoeren.
 
(3) U hebt niet het recht tegenover onze vorderingen te verrekenen, tenzij uw tegenaanspraken rechtsgeldig werden vastgesteld of overschreden. U hebt ook het recht onze vorderingen te verrekenen, als u klachten of tegenaanspraken uit dezelfde koopovereenkomst laat gelden.
 
(4) Als koper mag u een recht van terughouding alleen uitoefenen als uw tegenaanspraak uit dezelfde koopovereenkomst afkomstig is.
 
 § 7 Eigendomsvoorbehoud
 
(1) De geleverde goederen blijven tot de volledige betaling van de koopprijs onze eigendom.
 

 § 8 Vrijwaring

(1) Wij zijn aansprakelijk voor zakengebreken of rechtsgebreken van geleverde artikelen volgens de wettelijke voorschriften, in het bijzonder §§ 434 en volgende van het Duitse Burgerlijk Wetboek. De verjaringstermijn voor wettelijke gebrekenaanspraken bedraagt bij artikelen die overeenkomstig hun vertrouwde gebruikswijze voor een bouwwerk werden gebruikt en daarvan de onvolmaaktheid hebben veroorzaakt, vijf jaar en voor het overige 2 jaar. De verjaringstermijn vangt in beide gevallen aan bij de aflevering van de goederen.
 
(2) Eventuele door ons gegeven verkoopswaarborgen voor bepaalde artikelen of door de fabrikanten van bepaalde artikelen verstrekte fabrikantwaarborgen gelden naast de aanspraken wegens zakengebreken en rechtsgebreken in de zin van al. 1. Details van de omvang van dergelijke waarborgen zijn op te maken uit de waarborgbepalingen die eventueel bij de artikelen worden gevoegd.
 
 § 9 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn aansprakelijk in alle gevallen van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid bij opzet en grove nalatigheid volgens de wettelijke bepalingen voor de betaling van een schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten.
 
(2) In de overige gevallen zijn wij alleen aansprakelijk – voor zover in al. 3 niet afwijkend geregeld – bij inbreuk op een contractplicht, waarvan de vervulling de reglementaire doorvoering van de overeenkomst hoegenaamd pas mogelijk maakt en op de respectering hiervan u als klant regelmatig mag vertrouwen, en weliswaar beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare en typische schade. In alle overige gevallen is onze aansprakelijkheid behoudens de regeling in al. 3 uitgesloten.
 
(3) Onze aansprakelijkheid voor schade uit het verlies van het leven, lichamelijke kwetsuur of gezondheidsproblemen en volgens de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast door de bestaande aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen.
 
§ 10 Auteursrechten (copyright)

(1) Wij hebben auteursrechten op alle beelden, films en teksten die in onze Online Shop worden gepubliceerd. Een gebruik van de beelden, films en teksten is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegelaten.
 

 § 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

(1) Hier geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Europees kooprecht. Als u de bestelling als verbruiker hebt geplaatst en op het tijdstip van uw bestelling uw gebruikelijke woonplaats in een ander land hebt, blijft de toepassing van dwingende rechtsvoorschriften van dit land onaangetast door de in regel 1 gemaakte rechtskeuze.
 
(2) Als u handelaar bent en uw zetel op het tijdstip van de bestelling in Duitsland hebt, is de enige bevoegde rechtbank de zetel van de verkoper, met name Düsseldorf. Voor het overige gelden voor de plaatselijke en de internationale bevoegdheid de toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
(3) Geschilbeslechting: De Europese commissie heeft een Internetplatform voor Online-beslechting van geschillen opgericht. Het platform dient als opvangplaats voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende contractuele verplichtingen die uit Online-koopovereenkomsten ontstaan. Meer informatie is verkrijgbaar onder de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tot deelname aan een geschilbeslechtingsprocedure voor een verbruikerbemiddelingsinstantie zijn wij noch bereid noch verplicht.
 
(4) We hebben ons niet onderworpen aan een vrijwillige gedragscodicil in de zin van artikel 246c nr. 5 invoeringswet uit de burgerlijke wetsboeken.